Competències del Consell de departament

Competències del Consell de departament

  1. Aprovar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.

  2. Aprovar la proposta del personal necessari per dur a terme les seves funcions.

  3. Aprovar el pressupost anual de funcionament.

  4. Aprovar la reforma d’aquest reglament.

  5. Aprovar la creació, la modificació o la supressió de seccions.

  6. Acordar la proposta de federació amb d’altres departaments.

  7. Aprovar o sancionar la memòria anual que presenti el director o directora del departament.

  8. Totes les altres atribucions que la legislació vigent, els Estatuts, aquest reglament i els de la Universitat li atribueixin.