Competències de la Junta de departament

Competències de la Junta de departament

 

  1. Elaborar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
  2. Elaborar la proposta del personal necessari per dur a terme les seves funcions.
  3. Elaborar el pressupost anual de funcionament.
  4. Distribuir les diferents tasques entre els seus membres, en el marc de les lleis, dels Estatuts, del reglament del departament i de les altres normes de la Universitat.
  5. Proposar la reforma d’aquest reglament.
  6. Formalitzar l'encàrrec acadèmic personalitzat del PDI adscrit orgànicament al Departament.
  7. Proposar els membres de les comissions de selecció de personal docent i investigador.
  8. Informar dels canvis d'adscripció.