Secretari

El secretari o la secretària del departament també ho és del Consell i de la Junta de Departament, i entre altres missions, organitza el procediment electoral dels òrgans de govern, de representació i altres.

 

Competències

 1. Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del director o la directora així com la citació dels seus membres.

 2. Expedir certificacions de consultes, dictàmens i acords aprovats.

 3. Altres funcions inherents a la seva condició de secretari o secretària, com ara:

  1. Redactar i custodiar les actes de les reunions del Consell de Departament i de la Junta de Departament.

  2. Donar fe dels acords del departament.

  3. Tenir al dia el cens del personal adscrit al departament.

  4. Canalitzar i difondre la informació del departament.

  5. Les altres funcions inherents al càrrec que li encomani el Consell de Departament