Director

El director o la directora del departament exerceix la representació del departament i les funcions de direcció i gestió ordinàries.

 

Competències:

  1. Representar el departament.

  2. Signar els convenis i contractes subscrits pel departament.

  3. Autoritzar els convenis o contractes subscrits per personal docent i investigador adscrit al departament.

  4. Ordenar els pagaments corresponents a despeses de personal derivades dels convenis o projectes de recerca.

  5. Elaborar i sotmetre a la consideració i la sanció del Consell una memòria anual del departament.

  6. Les competències que la normativa vigent, els Estatuts de la Universitat i aquest reglament li atribueixin.