Funcions del departament

  1. Coordinar la docència impartida pel personal docent i investigador del departament.

  2. Participar en els processos d’avaluació acadèmica de les estudiantes i els estudiants en els centres docents que correspongui, d’acord amb les directrius d’aquests centres.

  3. Fomentar la recerca del seu personal docent i investigador.

  4. Participar en el govern i en la gestió de la Universitat.

  5. Participar en el procés de selecció, formació, avaluació, promoció i revocació del personal adscrit al Departament.

  6. Organitzar i fer cursos dirigits o no a l’obtenció de títols o diplomes acadèmics.

  7. Organitzar activitats de formació al llarg de la vida i d’extensió universitària, i participar-hi.

  8. Contractar amb entitats públiques o privades, o amb persones físiques, la realització de treballs de caràcter científic, tècnic, artístic o humanístic.

  9. Assessorar en l’àmbit de la seva competència.

  10. Totes les altres funcions orientades al compliment adequat de les seves finalitats o les que els atribueixin la legislació vigent i els Estatuts i reglaments de la Universitat.