Secretari de Departament

El secretari o la secretària del departament també ho és del Consell i de la Junta de Departament, i entre altres missions, organitza el procediment electoral dels òrgans de govern, de representació i altres.

 

Competències

  1. Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del director o la directora així com la citació dels seus membres.

  2. Expedir certificacions de consultes, dictàmens i acords aprovats.