Director de departament

El director o la directora del departament exerceix la representació del departament i les funcions de direcció i gestió ordinàries.

 

Competències:

  1. Representar el departament.

  2. Signar els convenis i contractes subscrits pel departament.

  3. Autoritzar els convenis o contractes subscrits per personal docent i investigador adscrit al departament.